GEOLAB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

RODO-klauzula informacyjna

Email Drukuj PDF

Zgodnie  z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” ) informujemy, iż:

1.Administratorem danych jest GeoLab Andrzej Zuchora z siedzibą: 20-023 Lublin, ul. Chopina 41 lok.2, NIP: 712 101 24 83.

2. Państwa dane przetwarzane będą w celu:

a) obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem
w formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania);

b) wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i prowa - dzenia  dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

e) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

f) wskazanych wyraźnie w dobrowolnej zgodzie - w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Zakres przetwarzanych przez GeoLab Andrzej Zuchora danych obejmuje: nazwę firmy, imię i nazwisko, adres firmy, adres do korespondencji, NIP, adres e-mail oraz telefon do kontaktu.

4.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem tj. udziału w Targach lub innej imprezie organizowanej przez GeoLab Andrzej Zuchora dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia  jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy powszechnie  obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane;

b) w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki
i raportowania, dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania,
a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora;

c) w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia

prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora;

d) w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie - przez okres w nich wskazany lub do czasu jej wycofania - w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie powyższych okresów dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne - nie jest wymogiem ustawowym, jednak konieczne w zakresie, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (w szczególności w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień, umów uczestnictwa w Targach, organizacji i rozliczenia Targów, imprez towarzyszących oraz innych wydarzeń), a ich nie podanie może skutkować odmową zawarcia z Państwem umowy.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2019 09:31