GEOLAB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Dla Wystawców
Regulamin uczestnictwa
Drukuj PDF

REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH TARGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GEOLAB /SKRÓT/

1.5. Do programu Imprezy należą: okazy minerałów, skały, okazy skamieniałości, meteoryty, muszle, korale, perły, kamienie jubilerskie, wyroby jubilerskie, przedmioty użytkowe i ozdobne wykonane z kamieni półszlachetnych i szlachetnych, literatura fachowa, książki popularnonaukowe maszyny i urządzenia oraz inne pozostające w ścisłym związku z charakterem imprezy.

2.1. Organizator udostępnia Wystawcy stoisko wystawowe (blat) o zamówionej długości x 90 cm głębokości, krzesełka i dostęp do prądu (230V). Wystawca po uzgodnieniu z Organizatorem może otrzymać niezabudowaną powierzchnię dla potrzeb własnej aranżacji stoiska.

2.2. Wystawca może urządzić stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie elementy stoiska powinny znajdować się w  jego obrębie. Umieszczanie elementów reklamowych w obrębie własnego stoiska wystawowego jest dozwolone i nie podlega dodatkowej opłacie. Reklama nie może zasłaniać sąsiednich stoisk wystawowych  i utrudniać klientom dostępu do nich.

2.3. Wystawca powinien posiadać przedłużacz (max.5mb), oświetlenie - lampy LED (zakaz używania halogenów).

2.7. Zabroniony jest wcześniejszy demontaż stoisk wystawowych drugiego  dnia Imprezy - w niedzielę, przed godziną 17:00.

Wystawca powinien posiadać przedłużacz (max.5mb), oświetlenie - lampy LED (zakaz używania halogenów).

2.8. W przypadku późniejszego przyjazdu na imprezę po godz. 9.30 pierwszego dnia (w sobotę), należy zgłosić to telefonicznie ) - 604 361 304. Miejsca wystawowe które nie zostaną zajęte pierwszego dnia do godziny 9:30 przejdą do dyspozycji Organizatora.

3.3. Wystawcy, który brał udział w poprzedniej edycji danej imprezy (stały Wystawca) przysługuje prawo do zachowania "swojego" miejsca wystawowego.

3.4. Nowy Wystawca otrzymuje stoisko wystawowe wg kolejności zgłaszania, w miarę pojawiania się wolnych miejsc. W przypadku braku wolnego miejsca, zostanie on wpisany na listę rezerwową, a o możliwości udziału w imprezie zostanie powiadomiony przez Organizatora (mail).

3.5. GEOLAB zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa w Imprezie bez podania przyczyn.

4.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie dokonuje się przesyłając na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. formularz Zgłoszenie Udziału poprawnie wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenie w postaci:  skanu/.pdf/, foto/.jpg, jpeg/, lub dokumentu Word/.doc, .docx/.

4.6. Dostarczenie do GEOLAB formularza Zgłoszenie Udziału jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Imprezie oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.2. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa w Imprezie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie zwroty wniesionych opłat wynoszą:

- na minimum 30 dni przed imprezą - zwrot 100%

- na minimum 14 dni przed imprezą - zwrot 50%

- poniżej 14 dni przed imprezą wpłata nie jest zwracana.

5.6. Niepowiadomienie GEOLAB o nieobecności na imprezie, a w konsekwencji nieobecność na niej, skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za stoisko, którą zostanie obciążony Wystawca oraz trwałym zerwaniem współpracy.

7.1. Ceny związane z uczestnictwem  ustalane są odrębnie dla poszczególnych imprez i podawane w formularzu Zgłoszenie Udziału.

7.2.Cena jest niezmienna bez względu na czas pobytu Wystawcy na Imprezie.

7.4. Dla stoisk z nieobrobionymi okazami minerałów i skamieniałości, meteorytami, literaturą fachową itp. przysługuje zniżka do 40% (na wybranych imprezach).

7.5. Dla ustalenia faktycznej odpłatności za stoisko wystawowe, Organizator może przeprowadzić podczas trwania imprezy sprawdzenie zgodności zgłoszenia ze stanem faktycznym.

7.6. Wystawy kolekcji tematycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem są zwolnione z opłat.

8.2. Wystawca może dokonać wyboru formy płatności za stoisko wystawowe:

30/70 - 1 RATA 30% opłaty za stoisko, 2 RATA 70% opłaty za stoisko

lub

100 - wpłata całości kosztów /rabat w wysokości  5%/.

 

9.1. HARMONOGRAM  IMPREZY

DZIEŃ  -1

19.00 ÷ 22.00            montaż infrastruktury stoisk /wybrane imprezy/

DZIEŃ   1

07.00 ÷ 18.00            BIURO TARGÓW

07.00 ÷ 10.00            przyjmowanie Wystawców, zajmowanie stoisk wystawowych

10.00 ÷ 18.00            „publiczność”

18.00 ÷   9.00            obiekt przejmuje ochrona

DZIEŃ   2

09.00 ÷ 17.00            BIURO TARGÓW

09.00 ÷ 10.00            czas dla Wystawców

10.00 ÷ 17.00            "publiczność"

17.00                         zakończenie  imprezy

17.00 ÷ 19.00            demontaż stoisk


10.1. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania na terenie Imprezy przepisów BHP i Ppoż, a w szczególności:

a)     przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych dotyczących epidemii wirusa SARS Cov-2

b)     zakazu palenia tytoniu, e-papierosów i kadzidełek,

c)     zakazu spożywania napojów alkoholowych,

d)     zakazu używania czajników i grzałek elektrycznych,

e)     używania sprzętu elektrycznego spełniającego normy obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,

f)      obowiązuje używanie oświetlenia LED. /p.7.8./


11.3. Organizator zachęca Wystawców do zaprezentowania swojej oferty oraz Imprezy w mediach społecznościowych.

11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji  i eksponatów znajdujących się na stoiskach wystawowych oraz wykorzystania tych materiałów do celów promujących imprezę.

11.5. W przypadku sporu pomiędzy Wystawcą a Organizatorem  w  interpretacji niniejszego Regulaminu stroną rozstrzygającą jest Organizator.

11.6. W przypadku sporu nieuregulowanego niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Pełna treść Regulaminu wraz z dokumentami zgłoszeniowymi udostępniana jest po zadeklarowaniu chęci udziału w imprezie.

Poprawiony: poniedziałek, 10 stycznia 2022 17:53